منوي اصلي

موضوعات

آرشيو مطالب

آخرين مطالب
در اين وبلاگ
در كل اينترنت

امارگیر حرفه ای سایت

امکانات ديگر

رمز های بازیکنان DLC مورتال کمبات 9
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن چهارشنبه 28 دی1390

DLC Characters

 

برای ‌XBOX

دانلود

برای Play Station 3

دانلود


رمز تمامی بازی های مورتال کمبات
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن سه شنبه 4 مرداد1390

rMortal_Kombat.jpg (26243 bytes)

mk2.jpg (11811 bytes)

mortalkombat3_title.gif (18815 bytes)

umk3.jpg (13119 bytes)

mkttril.jpg (5771 bytes)

mortalkombat4_title.png (12203 bytes)

mksub.jpg (13387 bytes)

mksflogo.jpg (4472 bytes)

mkgoldtitle.jpg (11488 bytes) title.jpg (12313 bytes)
mkdasml.jpg (29338 bytes) mkte.jpg (41624 bytes)
MKDlogonew.jpg (20424 bytes) MAT2_blbd_xbox.jpg (45849 bytes)


رمز های بازی مورتال کمبات ساب زیرو
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن یکشنبه 19 تیر1390
Mortal Kombat Mythologies Sub Zero Logo

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007


رمز های بازی مورتال کمبات تریلوجی
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن یکشنبه 19 تیر1390
MK Trilogy

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007

 


رمز های مورتال کمبات 9 (2011) برای XBox
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390
MK 2011

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007


رمز های مورتال کمبات 9 (2011) براي PS3
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390
MK 2011

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007

 


رمز های مورتال کمبات گولد
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390
MK Gold

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007


رمز های مورتال کمبات 4
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390
MK4

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007


رمز های مورتال کمبات 3
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390
mk3

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007


رمز های مورتال کمبات 2
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390

MK2

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت : Micro Soft Word 2007


رمز های مورتال کمبات 1
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 18 تیر1390
MK1

دانلود

رمز : www.mkarmageddon.blogfa.com

فرمت :Micro Soft Word 2007


رمز هاي مورتال كمبات تريلو‍ژي
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 7 خرداد1390

mkttril.jpg (5771 bytes)

bar2.jpg (8420 bytes) Baraka:

Spark: Press QCB, HP
Slicer: Press Back, Back, LP
Blade Spin: Press Forward, Down, Forward, BL
Big Slash: Press Back + HP
Decapitation fatality: Press Back, Back, Back, HP (inside sweep)
Knife Impale fatality: Press Back, Forward, Down, Forward, LP (inside sweep)
Animailty: Hold HP and press Forward, Back, Down, F, then release HP (sweep)
Friendship: Press Down, Forward, Forward, HK
Babality: Press Forward, Forward, Forward, HK
Stage: Hold BL and press LK, RN, RN, RN, RN
Combos: Press HP, HP, Back + HP, Forward + HP HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, HP, LP, LP, BL, HK, HK, LK, LK, BL

jcage2.jpg (8188 bytes) Cage:

Low Fireball: Press HCT, LP
High Fireball: Press HCB, HP
Green Shadow Kick: Press Back, Forward, LK
Red Shadow Kick: Press Back, Back, Forward, LK
Shadow Uppercut: Press Back, Down, DB, HP
Decapitation fatality: Press Down, Down, Forward, Forward, LP (sweep)
Exploding Backbreaker: Press Down, Down, Forward, Forward, LK (close)
Animality: Press Down, Forward, Forward, HK (inside sweep)
Friendship: Press Down, Down, Down, LK
Babality: Press Down, Forward, Back, Back, HK
Stage: Press Down, Back, Forward, Forward, HK
Combos: Press HP, HP, LP, Down + HP HK, LK, HK, LK
Brutality: Press HP, LK, HK, LP, HP, HK, HK, HP, HP, LP, HP

cyraxa.gif (2195 bytes) Cyrax:

Net Capture: Press Back, Back, Back, LK
Exploding Teleport: Press Forward, Forward, Down, BL
Long Grenade Throw: Hold LK and press Forward, Forward, HK
Short Grenade Throw: Hold LK and press Back, Back, HK
Air throw (opponent in air): Press Down, Forward, BL, Throw
Helicopter fatality: Press Down, Down, Up, Down, HP (anywhere)
Self Destruct fatality: Press Down, Down, Forward, Up, RN (close)
Animality: Press Up, Up, Down, Down (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, Up
Babality: Press Forward, Forward, Back, HP
Stage: Press RN, BL, RN
Combos: Press HP, HP, HK, HP, HK, Back + HK HK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, HK, HP, HK, HK, HP, HK, HP, HK, LK, LP

ermaca.gif (3072 bytes) Ermac:

Fireball: Press Down, Back, LP
Teleport Punch: Press Down, Back, HP
Telekinetic Slam: Press Back, Down, Back, HK
Slam Massacre fatality: Press Down, Up, Down, Down, Down, BL (sweep)
Decapatation fatality: Press RN, BL, RN, RN, HK (close)
Animality: Press Forward, Forward, Back, Back, LK (sweep)
Friendship: Press Forward, Forward, Forward, HP
Babality: Press Down, Down, Forward, Down, HK
Stage: Press RN, BL, RN, RN, LK
Combos: Press HP, HP, Back + LP, HK, Back + LK HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, LP, BL, HK, LK, BL, HP, LP, LK, HK

gorob.jpg (2646 bytes) Goro:

Growl: Press Down, Down, LK
Spinner: Press Back, Back, Forward, HK
Fireball: Press Back, Back, Back, LP
Chest Pound: Press Forward, Forward, then hold HP (close)

hsmk.jpg (7700 bytes) Human Smoke:

Spear: Press Back, Back, LP
Teleport: Press QCB, HP
Air Throw: Press BL (in air)
Inviso Possession fatality: Press Forward, Forward, Back, RN
Teleporting Smash: Press RN, BL, RN, RN, HK (? screen)
Animality: Press Forward, Forward, Forward, Back, HK (inside sweep)
Friendship: Press Down, Forward, Forward, Forward, RN
Babality: Press Down, Back, Back, Forward, RN
Stage: Press Forward, Up, Up, LP
Combos: Press HP, HP, Down + LP HP, HP, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, LK, LK, HK, BL, BL, LP, LP, HP, HP, BL

jadea.gif (1504 bytes) Jade:

High Boomerang: Press Back, Forward, HP
Middle Boomerang: Press Back, Forward, LP
Low Boomerang: Press Back, Forward, LK
Boomerang Return: Press Back, Back, Forward, LP
Projectile Invincibility: Press Back, Forward, HK
Shadow Kick: Press QCT, LK
Stomach Shake fatality: Press Up, Up, Down, Forward, HP (close)
Uppercut Stab fatality: Press RN, RN, RN, BL, RN (close)
Animality: Press Forward, Down, Forward, Forward, LK
Friendship: Press Back, Down, Back, Back, HK
Babality: Press Down, Down, Forward, Down, HK
Stage: Press Back, Forward, Down, RN
Combos: Press HP, HP, Down + LP, Down + HP HP, HP, Down + LP, LK, HK, Back + LK, Back + HK
Brutality: Press HP, LK, HP, LP, HK, HK, LK, BL, HP, HK

jax2.jpg (7851 bytes) Jax (Mortal Kombat 2)

Sonic Wave: Press HCB, HK
Air Sonic Wave: Press DF, HK (in air)
Gotcha Punch: Press Forward, Forward, LP
Ground Smash: Hold LK for three seconds, then release
Quad Slam: After throw, repeatedly tap HP
Backbreaker: Press BL (in air with opponent)
Head Smash fatality: Hold LP and press Forward, Forward, Forward, then release LP (close)
Friendship: Press Down, Down, Up, Up, LK
Babality: Press Down, Up, Down, Up, LK
Stage: Press Up, Up, Down, LK
Combos: Press HK, LK, LK, HK, LK HP, HP, HP, Back + LP, Back + HP
Brutality: Press HP, HP, HP, BL, LP, HP, HP, HP, BL, LP, HP

jax2a.jpg (7138 bytes) Jax:

Single Missile: Press Back, Forward, HP
Double Missiles: Press Forward, Forward, Back, Back, HP
Streaking Punch: Press Forward, Forward, HK
Gotcha Punch: Press Forward, Forward, LP
Ground Smash: Hold LK for three seconds, then release
Quad Slam: After throw, rapidly tap HP
Stomp fatality: Press RN, BL, RN, RN, LK (far)
Slicer fatality: Hold BL and press Up, Down, Forward, Up (close)
Animality: Hold LP and press Forward, Forward, Down, Forward (close)
Friendship: Press LK, RN, RN, LK
Babality: Press Down, Down, Down, LK
Stage: Press Down, Forward, Down, LP
Combos: Press HK, HK, Down + HP, HP, BL, LP, Back + HP HP, HP, BL, LP, Back + HP
Brutality: Press HP, HP, HP, BL, LP, HP, HP, HP, BL, LP, HP

kabal.gif (2226 bytes) Kabal:

Fireball: Press Back, Back, HP (also in air)
Tornado Spin: Press Back, Forward, LK
Ground Razor: Press Back, Back, Back, RN
Float: Press Down, Down, Back, Forward, BL (outside sweep)
Scream fatality: Press RN, BL, BL, BL, HK (close)
Animality: Hold HP and press Forward, Forward, Down, Forward (close)
Friendship: Press RN, LK, RN, RN, Up
Babality: Press RN, RN, LK
Stage: Press BL, BL, HK
Combos: Press LK, LK, HP, HP, Down + LP LK, LK, HP, LP, HP
Brutality: Press HP, BL, LK, LK, LK, HK, LP, LP, LP, HP, LP

kanob.gif (2104 bytes) Kano (Mortal Kombat 1)

Knife Throw: Hold BL and press Back, Forward
Flying Cannonball: Press clockwise circle
Spinning Blades: Press Back, Forward, HP. Tap HP for more.
Heart Ripper fatality: Press Back, Down, Forward, LP
Babality: Press Back, Back, Down, Down, LK
Stage: Press Back, Forward, Forward, BL
Combos: Press HP, HP, HP, HP HK, LK, HK, Forward + HK
Brutality: Press HP, HP, BL, HK, HK, LK, HK, HP, HP, LP, HP

kano.gif (2428 bytes) Kano:

Knife Throw: Press QCB, HP
Knife Uppercut: Press QCT, HP
Grab & shake: Press HCT, LP
Air Throw: Press BL (in air)
Flying Cannonball: Hold LK for three seconds then release
Upwards Cannonbal: Press Forward, Down, Forward, HK
Krazy Cannonball: Press Forward, Down, Forward, LK
Skeleton Grab fatality: Hold LP and press Forward, Down, Down, Forward (close)
Eye Lazer fatality: Press LP, BL, BL, HK (sweep)
Animality: Press Hold HP and press BL, BL, BL, then release HP (close)
Friendship: Press LK, RN, RN, HK
Babality: Press Forward, Forward, Down, Down, LK
Stage: Press Up, Up, Back, LK
Combos: Press HP, HP, Down + LP, Down + HP HP, HP, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, LP, BL, HP, BL, HK, LK, BL, HK, LK

kintaro.gif (2350 bytes) Kintaro:

Growl: Press Down, Down, LK
Grab and Punch: Press Forward, Forward, HP
Fireball: Press Back, Back, Forward, HP
Teleport Stomp: Press Down, Up

kitanaa.gif (2793 bytes) Kitana:

Fan Lift: Press Back, Back, HP
Fan Throw: Press Forward, Forward, HP + LP
Square Wave Punch: Press HCB, HP
Kiss of Death fatality: Press RN, RN, BL, BL, LK (close)
Head Slice fatality: Press Back, Down, Forward, Forward, HK (close)
Animality: Press Down, Down, Down, Down, RN (inside sweep)
Friendship: Press Down, Back, Forward, Forward, LP
Babality: Press Forward, Forward, Down, Forward, HK
Stage: Press Forward, Down, Down, LK
Combos: Press HP, HP, Back + LP, Forward + HP HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, BL, HK, BL, LK, BL, LP, BL, HP, BL

kung2.jpg (7544 bytes) Kung Lao (Mortal Kombat 2)

Hat Throw: Press Back, Forward, LP
Teleport: Press Down, Up
Dive Kick: Press Down + HK (while in air)
Spinning Lao : Press Up, Up, LK
Dive: Press Back, Back, Forward
Hat Decapitation fatality: Hold LP and press Back, F, release LP then aim up
Friendship: Press Back, Back, Back, Down, HK
Babality: Press Forward, Forward, Back, Back, HK
Stage: Press Forward, Forward, Forward, HP
Combos: Press HP, Down + LP, Down + LP, Down + LP HK, HK, LK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, LP, HK, HK, LP, LP, LP, LK, LK, BL, HP

kung3.jpg (7191 bytes) Kung Lao:

Hat Throw: Press Back, Forward, LP
Teleport: Press Down, Up
Double Teleport: Press Down, Down, Up
Dive Kick: Press Down + HK (while in air)
Spinning Lao : Press Forward, Down, Forward, RN, RN, RN
Spin Cycle fatality: Press RN, BL, RN, BL, Down (away)
Hat Slice fatality: Press Forward, Forward, Back, Down, HP (close)
Animality: Press RN, RN, RN, RN, BL (close)
Friendship: Press RN, LP, RN, LK (over sweep)
Babality: Press Down, Forward, Forward, HP
Stage: Press Down, Down, Forward, Forward, LK
Combos: Press HP, LP, HP, LP, LK, HK, Back + HK LK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, LP, LK, HK, BL, HP, LP, LK, HK, BL, HP

Liu3.jpg (7350 bytes) Liu Kang:

Low Fireball: Press Forward, Forward, LP
High Fireball: Press Forward, Forward, HP
Flying Kick: Press Forward, Forward, HK
Bicycle Kick: Hold LK for three seconds, then release
Red Bicycle Kick: Hold LK then press Forward, Forward then release LK
Fire Meditation fatality: Press Forward, Forward, Down, Down, LK (sweep)
Moral Kombat 1 Machine Drop fatality: Press Forward, Forward, Forward, Back, BL (? screen)
Animality: Press Down, Up, Up (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, Down + RN
Babality: Press Down, Down, Down, HK
Stage: Press RN, BL, BL, HK
Combos: Press HP, HP, BL, LP, LK, LK, HK, LK HP, HP, Down + LP
Brutality: Press HP, LP, HP, BL, LK, HK, HK, LK, HK, LP, HP

mileenaa.gif (2688 bytes) MILEENA

         Sai Shot: hold HP 2 sec. rel. HP
         Teleport Kick: Press F, F, LK
         Roll: Press B, B, D,HK
         Man Eater fatality: Press D, F, D, F, LP (close)
         Nail Spit fatality  Press B, B, B, F, LK (away)
        Animality: Press F, D, D, F, HK (close)
        Friendship: Press D, D, B, F, HP
        Babality: Press D, D, F, F, HP
        Stage: Press D, D, D, LP 
        Combos: Press HP, HP, HK, HK, U+LK, U+HK
        Brutality: Press HP, LP, LP, HP, BL, HK, LK, LK, HK, BL,  HP 

       

motaroa.gif (2624 bytes) Motaro:

Grab Punch: Press Forward, Forward, HP
Teleport: Press Down, Up.
Fireball: Press HCB, HP.

nightwolfA.gif (2199 bytes) Nightwolf:

Ax Uppercut: Press HCT, HP
Arrow: Press HCB, LP
Shield Aura: Press Forward, Forward, Forward, HK
Shoulder Slam: Press Forward, Forward, Forward, LK
Red Shoulder Slam: Press Back, Back, Forward, HK
Moonlight Death fatality: Press Up, Up, Back, Forward, BL (close)
Lighting Fry fatality: Press Back, Back, Down, HP (away)
Animality: Press Forward, Forward, Down, Down (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, Down
Babality: Press Forward, Back, Forward, Back, LP
Stage: Press RN, RN, BL
Combos: Press LK, HP, HP, LP, Axe, Axe, HK HK, HP, HP, LP, Back + LK
Brutality: Press HP, HP, HK, LK, LK, BL, BL, LP, LP, HP, HK

nooba.gif (2176 bytes) Noob Saibot:

Disabler: Press QCT, LP
Teleport Slam: Press Down, Up
Shadow Throw: Press Forward, Forward, HP
Orb Spinner fatality: Press Back, Back, Forward, Forward, HK (sweep)
Thrower fatality: Press Down, Down, Up, RN (close and fast)
Animailty: Press Back, Forward, Back, Forward, HK (close)
Friendship: Press Forward, Forward, Back, HP
Babality: Press Down, Forward, Forward, Forward, LP
Stage: Press Forward, Down, Forward, BL
Combos: Press HP, HP, Down + LP, LK HP, LK, LK, LK
Brutality: Press HP, LK, LP, BL, LK, HK, HP, LP, BL, LK, HK

Hint: Noob Saibot: Easy win:
When playing as Noob Saibot in any of the ways possible (himself, Shang Tsung morphed into him, or Chameleon morphed into him), you can keep throwing your Orb Spinner and your opponent will not be able to do a single thing to you. You can now hammer your opponent to your heart's content. This is extremely effective against Shao Kahn. Do not throw it after one has already taken effect, or you will get an effect like the Double Ice Backfire that Sub-Zero occasionally gets.

The following trick works when you are playing as Noob Saibot, but not fighting a Boss. First, connect with a teleport throw by pressing Down, Up. While the person is in the air, hit them with a Spirit Orb by pressing Down, Down/Forward, Forward. Now run up and do a triple kick by pressing LK, LK, LK. Finally, do a teleport throw before the Spirit Orb wears off. Continue by doing a Spirit Orb, Triple Kick, Teleport Throw, etc.

raina.gif (1392 bytes) Rain:

Control Ball: Press QCT, HP
Lightning: Press Back, Back, HP
Teleport Kick: Press Back, HK
Upside-downer uppercut fatality: Press Forward, Forward, Down + HP (close)
Electrocution fatality: Press Down, Down, Back, Forward, HK (jump distance)
Animality: Press BL, BL, RN, RN, BL (sweep)
Friendship: Press Down, Forward, Forward, Forward, LP (sweep)
Babality: Press Forward, Back, Back, HP
Combos: Press HP, HP, LP, HP HK, HK, LK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, BL, LK, HK, BL, LK, HK, BL, HP, LP

ray1.jpg (7875 bytes) Rayden (Mortal Kombat 1)

Lightning Bolt: Press QCT, LP
Torpedo Dive: Press Back, Back, Forward.
Teleport: Press Down, Up
Head Exploder fatality: Press Forward, Back, Back, Back, HP (sweep)
Babality: Press Up, Up, Down, HK
Stage: Press Down, Down, Forward, HK
Combos: Press HK, LK, HK HP, Down + LP, Down + LP, Down + LP
Brutality: Press HP, HP, HP, HP, BL, BL, HK, HK, HK, BL, LP, HP, HP

raydena.gif (1261 bytes) Rayden:

Lightning Bolt: Press QCT, LP
Reverse Lightning Bolt: Press QCB, LP
Torpedo Dive: Press Back, Back, F
Shocker: Hold HP for three seconds, then release (close)
Teleport: Press Down, Up
Exploding Uppercut fatality: Hold HP for three seconds, then release (close)
Exploder: Hold LK for three seconds then release close, and press BL + LK rapidly
Animality: Press Down, Forward, Down, HK (outside sweep)
Friendship: Press Down, Back, Forward, HK
Babality: Press Down, Down, Up, HK
Stage: Press Down, Down, Down, HP
Combos: Press HP, HP, Down + LP, LP HK, HK, LK, Back + HK
Brutality: Press HP, HP, LK, LK, LK, HK, LP, LP, LP, BL, BL

reptilea.gif (2601 bytes) Reptile:

Slow Forceball: Press Back, Back, HP + LP
Fast Forceball: Press Forward, Forward, HP + LP
Acid Spit: Press Forward, Forward, HP
Invisibility: Press Up, Up, Down, HK
Run Around: Press Back, Forward, LK
Slide: Press Back + LP + BL + LK
Body Snack fatality: Press Back, Forward, Down, BL (jump distance)
Acid Puke fatality: Press Forward, Forward, Up, Up, HK (sweep)
Animailty: Press Down, Down, Down, Up, HK
Friendship: Press Down, Forward, Forward, Back, HK
Babality: Press Forward, Forward, Back, Down, LK
Stage: Press BL, RN, BL, BL
Combos: Press HP, HP, Down + LP HP, HP, HK, B + HK
Brutality: Press HP, BL, HK, HK, BL, HP, LP, LK, LK, BL, BL + LP

scorp3.jpg (7529 bytes) Scorpion:

Spear: Press Back, Back, LP
Teleport: Press QCB, HP
Air Throw: Press BL (in air)
Flying Elbow: Press QCT, HP
Fire Breath fatality: Press Down, Up, Up, HK (screen distance)
Hand Of Hell: Press Forward, Forward, Forward, Back, LP (sweep)
Animality: Press Forward, Up, Up, HK (close)
Friendship: Press Back, Forward, Forward, Back, LK
Babality: Press Down, Back, Back, Forward, HP
Stage: Press Forward, Up, Up, LP
Combos: Press HP, HP, HK, Back + HK HK, HK, LK, Back + LK
Brutality: Press HP, HP, BL, HK, HK, LK, HK, HP, HP, LP, HP

sektora.gif (2303 bytes) Sektor:

Missile: Press Forward, Forward, LP
Double Missiles: Press Back, Back, Forward, LP
Heat Seeker Missile: Press HCB, HP
Teleport: Press Forward, Forward, LK (can be done in air)
Squasher fatality: Press LP, R, R, BL (sweep)
Flame Thrower: Press Forward, Forward, Forward, Back, BL (? screen)
Animality: Press Forward, Forward, Down, Up (close)
Friendship: Press RN, RN, RN, D
Babality: Press Back, Down, Down, Down, HK
Stage: Press RN, RN, RN, D
Combos: Press HP, HP, HK, HK, Back + HK HP, HP, Down + LP
Brutality: Press HP, HP, HP, BL, LP, HP, HP, HP, BL, LP, HP

shang3.jpg (7163 bytes) Shang Tsung:

          Morphs:

Goro: Press Back, Back, Back, Circle.
Baraka: Press Down, Down, Down, Circle.
Stryker: Press Forward, Forward, Forward, Triangle.
Ermac: Press Down, Down, Up.
Smoke (Cyber-Ninja): Press Forward, Forward, Forward, X.
Nightwolf: Press Up, Up, Up, Up.
Cyrax: Repeatedly press L1 or R1.
New Kung Lao: Quickly press L1 + L2 + R1 + R2.
Shao Kahn: Press Back, Forward, HK.

shaokahnA.gif (1447 bytes) Shao Kahn:

Hammer: Press Back, Forward, HP
Fireball: Press Back, Back, Forward, LP
Knee Thrust: Press Down, Forward, HP
Shadow Charge: Press Down, Forward, LP
Grab Attack: Press Forward, Forward, HP
Taunt: Press Down, Down, LK
Laugh: Press Down, Down, HK

sheeva.gif (2278 bytes) Sheeva:

Teleport Stomp: Press Down, Up
Mega Stomp: Press Back, Down, Back, HK
Fireball: Press Down, Forward, HP
Ground Pound fatality: Press Forward, Down, Down, Forward, LP (close)
Skin Rip fatality: Hold HK then press Back, Forward, Forward (close)
Animality: Press RN, BL, BL, BL, BL (close)
Friendship: Press Forward, Forward, Down, Forward, then pause and press HP
Babality: Press Down, Down, Down, Back, HK
Stage: Press Down, Forward, Down, Forward, LP
Combos: Press HP, HP, LP, HK, HK, LK, Back + HK HP, HP, LP, Forward, HP, HP
Brutality: Press HP, LP, BL, LK, HK, BL, HK, LK, BL, LP, HP

sindel.gif (2384 bytes) Sindel:

Fireball: Press Forward, Forward, LP
Double Fireball: Press Back, Forward, Forward, LP
Air Fireball: Press HCT, LK
Scream Pull: Press Forward, Forward, Forward, HP
Fly: Press Back, Back, Forward, HK
Scream fatality: Press RN, BL, BL, RN + BL (close)
Hair swirly fatality: Press RN, RN, BL, RN, BL (sweep)
Animality: Press Forward, Forward, Up, HP (sweep)
Friendship: Press RN, RN, RN, RN, RN, Up
Babality: Press RN, RN, RN, Up
Stage: Press Down, Down, Down, LP
Combos: Press HK, HP, HP, Down + HP HK, HP, HP, LP, HK
Brutality: Press HP, BL, LK, BL, LK, HK, BL, HK, LK, BL, LP

smok.gif (2188 bytes) Smoke:

Spear: Press Back, Back, LP
Teleport Punch: Press Forward, Forward, LK
Air Throw: Hold BL (in air)
Invisbility: Press Up, Up, RN
Armageddon fatality: Press Up, Up, Forward, Down (screen)
Eat it fatality: Hold RN + BL and press Down, Down, Forward, Up (sweep)
Animality: Press Down, Forward, Forward, BL (? screen)
Friendship: Press RN, RN, RN, HK
Babality: Press Down, Down, Back, Back, HK
Stage: Press Forward, Down, Down, LK
Combos: Press HP, HP, LK, HK, LP HK, HK, LP
Brutality: Press HP, LK, LK, HK, BL, BL, LP, LP, HP, HP, BL, BL

sonya.gif (2462 bytes) Sonya:

Rings: Press QCT, LP
Bicycle Kick: Press Back, Back, Down, LK
Square wave punch: Press Forward, Back, HP
Leg Grab: Press Down + LP + BL
Kiss of Death fatality: Press Back, Forward, Down, Down, RN (sweep)
Purple blob fatality: Hold BL + RN and press Up, Up, Back, Down (? screen)
Animality: Hold LP and press Back, Forward, Down, Forward, then release LP (close)
Friendship: Press Back, Forward, Back, Down, RN
Babality: Press Down, Down, Forward, LK
Stage: Press Forward, Forward, Down, HP
Combos: Press HK, HK, HP, HP, LP, Back + HP HP, HP, LP, Back + LP
Brutality: Press HP, LK, BL, HP, LK, BL, HP, BL, HK, LK

stryker.jpg (7157 bytes) Stryker:

High Grenade: Press QCT, HP, HP, HCT, HP
Low Grenade: Press QCB, HP, HP, HCB, HP
Riot Club Throw: Press Forward, Forward, HK
Riot Club Trip: Press Forward, Back, LP
Rapid Fire Gun: Press Back, Forward, HP
Boom fatality: Press Down, Forward, Down, Forward, BL (close)
Tazer fatality: Press Forward, Forward, Forward, LK (full screen)
Animality: Press RN, RN, RN, BL (sweep)
Friendship: Press LP, RN, RN, LP
Babality: Press Down, Forward, Forward, Back, HP
Stage: Press Forward, Up, Up, HK
Combos: Press LK, HP, HP, LP HP, HP, Down + LP
Brutality: Press HP, LP, HK, LK, HP, LP, LK, HK, HP, LK, LK

subz.gif (2392 bytes) Sub Zero:

Center Ice Shower: Press QCT, HP
Front Ice Shower: Press QCT, Back, HP
Back Ice Shower: Press QCB, Forward, HP
Ice Clone: Press QCB, LP
Freeze: Press QCT, LP
Slide: Press B + LP + BL + LK
Frozen Faint fatality: Press Back, Back, Down, Back, RN (sweep)
Busted!: Press BL, BL, RN, BL, RN (close)
Animality: Press Forward, Up, Up (close)
Friendship: Press LK, RN, RN, Up
Babality: Press Down, Back, Back ,HK
Stage: Press Back, Down, Forward, Forward, HK
Combos: Press HP, HP, LP, LK, HK, Back + HK LK, HK, Back + HK
Brutality: Press HP, LK, HK, LP, HP, HK, HK, HP, HP, LP

sub2.jpg (7211 bytes) Sub Zero: (Classic)

Freeze: Press QCT, LP
Ground Freeze: Press QCB, LK
Slide: Press Back + LP + BL + LK
Head Rip fatality: Press Down, Down, Down, Forward, HP (close)
Icicle Impale fatality: Press Down, Forward, Forward, Forward, HP (close)
Babality: Press Down, Back, Back, HK
Stage: Press Forward, Down, Forward, Forward, HP
Combos: Press HP, HP, Down + LP, Down + HP, HP, HP, Back + LK, Back + HK, Forward + LK
Brutality: Press HP, LP, HP, BL, LK, LK, HK, HK, HK, LP, HP, LP


مورتال كمبات سابزيرو
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 7 خرداد1390

mksub.jpg (13387 bytes) 

كد هاي زير را در قسمت Option سپس گزينه Password وارد كنيد

Level

Name Password

2

Wind THWMSB

3

Earth CNSZDG

4

Water ZVRKDM

5

Fire JYPPHD

6

Prison RGTKCS

7

Bridge QFTLWN

8

Fortress XJKNZT


رمزهاي مورتال كمبات گولد
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 7 خرداد1390

mkgoldtitle.jpg (11488 bytes)

 

 

 

 

 

 

Cyrax
Cyrax is finally rescued from his desert prison by the Lin Kuei. The physical damage sustained while in the desert was relatively easy to repair, but Cyrax seems very different from when he first set out on his original assassination mission against Sub-Zero. Only time will tell how well Cyrax has overcome his ordeal.

Capture Net: B - B - LK
Grenade Close: B - B - HK
Grenade Far: F - F - HK
Teleport: F - D - BL
Air throw: D - F - BL

 

FATALITY 1 - Self Destruct: (BL) U-U-F-D-BL (close)
FATALITY 2 - Armageddon: (BL) D - D - F - U - RN (sweep)

 

Prison Stage: B - F - F - HP
Goro's Lair: D - B - B - LP

 

Mileena
Reborn in the Netherealm and servant to Shinnok since her rebirth, Mileena finds that the coming battle gives her a chance to both escape her fearful servitude to Shinnok and avenge her own death. Knowing Kitana will fight for Edenia, Mileena ensures an easy escape route is left as she moves into battle with Shinnok.
Sai Shot: Hold HP for 2 sec. release
Teleport Kick: F - F - LK
Ground Roll: B - B - D - HK

 

FATALITY 1 - Sai Throw: B - B - B - F - LK (sweep)
FATALITY 2 - Nail Spit: F - B - F - LP (sweep)

 

Prison Stage: F - F - B - HP
Goro's Lair: D - F - D - LP

 

Kitana
As Quan Chi forces leave her realm of Edenia to battle Raiden and his forces, Kitana manages to escape the remaining guards surprisingly easy. She think little of her escape and moves quickly into the battle against Shinnok and Quan Chi. Edenia's future depends on her success.
Fan Throw: F - F - HP+LP (can do in air)
Fan Lift: B - B - B - HP
Fan Swipe: B + HP
Square Wave Punch: D - B - HP

 

FATALITY 1 - Kiss of Death: B - D - F - F - HK (close)
FATALITY 2 - Fan Decap: F - F - D - F - LP (close)

 

Prison Stage: F - D - F - LP
Goro's Lair: D - D - F - LK

 

Kung Lao
Many believe that Kung Lao had died in injuries suffered during the final fight against Shao Khan. In fact he had merely turnd to a new life without violence in reverence to his ancestral beliefs. As news of Shinnok's threat reaches Kung Lao together with the apparent return of Goro, Kung Lao returns once more to challenge his ancestor's killer.
Hat Throw: B - F - LP
Teleports: D - U or D - D - U
Dive Kick: D+HK (in air)
Spin: (BL) U-U-LK or F-D-F-RN

 

FATALITY 1 - Quick Decap: B-B-F-LP (sweep+)
FATALITY 2 - Hat Maim: F-F-B-D-HP (sweep+)

 

Prison Stage: D - D - F - HP
Goro's Lair: F - D - F - LK

 

Baraka
Ever the nomad, Baraka has spent much time wandering many realms. Whilst travelling back through Edenia, he is made an offer to rule the realm at the side of Quan Chi. Eager to return into battle for any cause, Baraka accepts, but has a different idea of how things will turn out.
Blade Fury: B - B - B - LP
Blade Spark: D - B - HP
Blade Swipe: B + HP
Blade Spin: F - D - F - (BL)

 

FATALITY 1 - Impaled Lift: B-F-D-F-LP(sweep)
FATALITY 2 - Blade Decap: B-B-B-B-HP(close)

 

Prison Stage: F - F - D - HK
Goro's Lair: D - B - B - LK

 

Sektor (Hidden)

Even suspicious of the effect of Cyrax's prolonged exile in the desert, the Lin Kuei are forced to send him since their forces are vastly reduced. In the guise of fighting alongside his Lin Kuei comrade, Sektor's orders are to watch and report on Cyrax. Sektor's reports will decide whether this is the last mission for Cyrax.

Straight Missle: F - F - LP
Double Missles: B - B - F - LP
Homing Missle: F - D - B - HP
Teleport Punch: F - F - LK

 

FATALITY 1 - Flame Thrower: F - F - D - F - BL
FATALITY 2 - Compactor: F - F - F - B - BL (sweep)

 

Prison Stage: B - F - F - HK
Goro's Lair: D - F - B - LK

Kai
A former member of the White Lotus Society. Kai learned his skills from the great masters throughout Asia. He journeyed to the far east after meeting his friend and alley Liu Kang in America. Now, they reunite to assit Raiden in his battle with Shinnok.

Weapon Draw: Down - Back - LP
Falling Fireball from Above: Back - Back - HP
Rising Fireball from Below: Forward - Forward - LP
Air Fist: Down - Forward - HP
Super Roundhouse Kick: Back - Down - Forward + LK
Hand Stand: BL + LK
Follow-Ups: Hold LP to Spin on Hands
BL or Jump to get back up to your feet
HK to Kick Standing on Hands (Knocks down)
LK Kick Standing on Hands (Doesn't knock down)

FATALITY 1 - Overhead Rip: Up - Forward - Up - Back + HK
FATALITY 2 - Head Explosion : Up - Up - Up - Down + BL

Prison Fan: Forward - Forward - Down + BL
Goro's Lair: Back - Forward - Down + HK

 

Raiden
The God of Thunder returns to Earth after the defeat of Shao Kahn - but finds a new threat when Shinnok's forces, led by Quan Chi's attack of the Elder Gods. With the heavens in disarray Raiden exists as one of the last Gods of Earth. He must come to the sid of his Elders and put an end to the villainous reign of his acient enemy.

Weapon Draw: Forward - Back - HP
Torpedo Dive: Forward - Forward - LK
Teleport: Down - Up
Lightning Bolt: Down - Back - LP

FATALITY 1 - Overhead Electrocution: Forward - Back - Up - Up + HK
FATALITY 2 - Impalement Electrocution : Down - Up - Up - Up + HP

Prison Fan: Down - Forward - Back + BL
Goro's Lair: Forward - Forward - Down + LP

 

Shinnok
Banished to the Netherealm for crimes committed against his once fellow Elder Gods, Shinnok is freed from his confines by Quan Chi. With the aid of a traitor he then is able to overtake the realm of Edenia. From there he wages a war against the Elder Gods and awaits a chance to enact revenge against the God who banished him there - Raiden.

Character Impersonations
Kai: Forward - Forward - Forward - LK
Raiden: Down - Forward - Forward - HP
Liu Kang: Back - Back - Forward - HK
Reptile: Back - Back - Forward - BL
Scorpion: Forward - Back - LP
Jax: Forward - Down - Forward - HK
Reiko: Back - Back - Back - BL
Cage: Down - Down - HP
Jarek: Back - Back - Back - LK
Tanya: Back - Forward - Down - BL
Fujin: Forward - Forward - Back - HK
Sub-Zero: Down - Back - LP
Quan Chi: Back - Forward - Back - Forward - LK
Sonya: Forward - Down - Forward - HP

FATALITY 1 - Hand of Hell: Down - Back - Forward - Down + Run
FATALITY 2 - Two Hand Smash : Down - Up - Up - Down + BL

Prison Fan: Down - Down - Forward + HK
Goro's Lair: Down - Forward - Back + HP

 

Liu Kang
Still the immortal champion of Mortal Kombat, Liu Kang finds himself venturing into the realm of Edenia to rescue the Princess Kitana from the vile clutches of Quan Chi. Unsuccessful in his mission, Liu returns to Earth and mounts an effort to bring together Earth's greatest warriors. He does it this time not only to free Kitana's home world but also to assist his mentor and Earth's protector, Raiden.


Weapon Draw: Back - Forward - LK
High Fireball: Forward - Forward - HP 
Low Fireball: Forward - Forward - LP
Flying Kick: Forward - Forward - HK
Bicycle Kick: Hold LK for 3 seconds - Release LK

FATALITY 1 - Dragon Swing: Forward - Forward - Forward -Down + HK + LK + BL
FATALITY 2 - Throw and Fireball : Forward - Down - Down - Up + HP

Prison Fan: Forward - Forward - Back + LP
Goro's Lair: Forward - Forward - Back + HK

 

Reptile
A general in Shinnok's army of darkness, Reptile once belonged to an extinct race of reptilian creatures. He was banished to the Netherealm for committing genocide against several species. Responsible for the death of millions, Reptile is a dangerous ally to the forces of evil.

Weapon Draw: Back - Back - LK
Acid Spit: Down - Forward - HP
Dashing Punch: Back - Forward - LP
Invisibility: BL + HK
Super Krawl: Back - Forward - LK

FATALITY 1 - Face Chew: Hold HP + LP + HK + LK - Up
FATALITY 2 - Acid Puke : Up - Down - Down - Down + HP

Prison Fan: Down - Forward - Forward + LP
Goro's Lair: Down - Down - Forward + HK

 

Scorpion
In hopes of gaining Scorpion as a new ally in the war with the Elder Gods. Quan Chi makes the dead ninja an offer he cannot refuse- Life, in exchange for his services as a warrior against the Elders. Scorpion accepts but hides under ulterior motives.

Weapon Draw: Forward - Forward - HK
Spear: Back - Back - LP
Teleport Punch: Down - Back - HP
Air Throw: BL in midair at close range
Breathe Fire: Down - Forward - LP

FATALITY 1 - Fire Breath: Back - Forward - Forward - Back + BL
FATALITY 2 - The Sting : Back - Forward - Down - Up + HP

Prison Fan: Forward - Down - Down + LK
Goro's Lair: Back - Forward - Forward + LK

 

Jax
When Sonya disappears while tracking the last living membr of the Black Dragon, Major Jackson Briggs heads after her. He soon finds that Sonya's mission has led her into a battle with the forces of an evil Elder God. This is a battle they must win or their own world will crumble at the hands of Shinnok.

Weapon Draw: Down - Forward - HP
Ground Wave: Forward - Forward - Down - LK
Dash Punch: Down - Back - LP
Backbreaker: BL in midair at close range
Fist Fireball: Down - Forward - LP

FATALITY 1 - Arm Rip: Hold LK - Forward - Forward -Down - Forward - Release LK
FATALITY 2 - Head Clap : Back - Forward - Forward - Down + BL

Prison Fan: Forward - Forward - Back + LK
Goro's Lair: Forward - Forward - Back + HP

 

Reiko
Once a general in Shinnok's armies, Reiko lead the forces of darkness into the battle against the Elder Gods. Once thought killed during that onslaught, he resurfaces and joins the battle against Earth's forces.

Weapon Draw: Down - Back - HP
Teleport: Down - Up
Follow-Ups: BL to throw once at close range
Spin Around Opponent: Back - Forward - LK
Flip Kick: Back - Down - Forward - HK
Shurikens: Down - Forward - LP

FATALITY 1 - Torso Kick: Forward - Down - Forward + LP + BL + HK + LK
FATALITY 2 - Shuriken : Back - Back - Down - Down + HK

Prison Fan: Down - Down - Back + LP
Goro's Lair: Forward - Forward - Down + LK

 

Johnny Cage
After Shao Kahn's defeat, Cage's soul is free to leave to a higher place. From the heavens, he observes his friends once again engaged in battle. When he learns of the war waged against the Elder Gods by Shinnok. Cage seeks out Raiden to help him restore his deceased soul and join Liu Kang in his quest. Once again, Johnny Cage finds himself fighting alongside Earth's warriors.

Weapon Draw: Forward - Down - Forward - LK
Shadow Kick: Back - Forward - LK
Shadow Uppercut: Back - Down - Back - HP
High Fireball: Down - Forward - HP
Low Fireball: Down - Back - LP
Split Punch: BL + LP

FATALITY 1 - Torso Rip: Forward - Back - Down - Down + HK
FATALITY 2 - Decapitation : Down - Down - Forward - Down + BL

Prison Fan: Down - Forward - Forward + HK
Goro's Lair: Back - Forward - Forward + LK

 

Jarek
Believed to be the last member of Kano's Klan, the Black Dragon Jarek is hunted down by Special forces agent Sonya Blade for crimes against humanity. With the emergence of a much greater evil, Sonya focuses her strengths on the new menacing Quan Chi. Jarek now finds himself fighting alongside Sonya and the Earth's warriors to help defeat the Evil Elder God, Shinnok.

Weapon Draw: Forward - Forward - HP
Cannonball Roll: Back - Forward - LK
Ground Shaker: Back - Down - Back - HK
Tri-Blade: Down - Back - LP
Vertical Cannonball Roll: Forward - Down - Forward - HP

FATALITY 1 - Heart Rip: Forward - Back - Forward - Forward + LK
FATALITY 2 - Eye Laser : Up - Up - Forward - Forward + BL

Prison Fan: Forward - Down - Forward + HK
Goro's Lair: Back - Forward - Forward + LP

 

Tanya
As the daughter of Edenia's ambassador to new realms, Tanya invites a group of refugees fleeing their own world into the safety of Edenia. But soon after Queen Sindel allows them through the portal, she learns that one of the warriors is none other than the banished Elder God, Shinnok. The portal leads into the pits of the Netherealm itself, and the once free realm of Edenia is now at the mercy of Shinnok.

Weapon Draw: Forward - Forward - HK
Fireball: Down - Forward - HP
Downward Air Fireball: Down - Back - LP in midair
Split Kick: Forward - Down - Back - LK
Corkscrew Kick: Forward - Forward - LK

FATALITY 1 - Twisted Kiss: Down - Down - Up - Down + HP + BL
FATALITY 2 - Neck Break : Down - Forward - Down - Forward + HK

Prison Fan: Back - Forward - Down + HP
Goro's Lair: Forward - Forward - Forward +
LP

 

Fujin
Better known as the God of Wind, Fujin joins Raiden as one of the last surviving Gods of Earth. Their counterparts were defeated in the war of the heavens between Shinnok's forces and the Elder Gods. He now prepares for the final battle between the forces of light and Shinnok's hell spawned warriors of darkness.

Weapon Draw: Back - Back - LP
Whirlwind Spin Throw: Forward - Down - Hold LP
Dive Kick: Down + LK in midair
Tornado Lift: Forward - Down - Forward - HP
Follow-Ups: Back - Forward - Down - LK to Slam
Rising Knee: Down - Forward - HK

FATALITY 1 - Crossbow Explosion: Tap Run + BL FIVE Times
FATALITY 2 - Wind Skinner : Down - Forward - Forward - Up + BL

Prison Fan: Down - Down - Down + HK
Goro's Lair: Back - Forward - Back + HP

 

Sub-Zero
After Shao Kahn's defeat at the hands of Earth's fighters, Sub-Zero's warrior clan known as the Lin Kuei is disbanded. But with the new threat brought on by Quan Chi, the ice warrior once again dons the familiar costume once worn by his brother the orignal Sub-Zero. He also holds secrets passed on to him by his sibling- secrets that could hold the key to stopping Shinnok.

Weapon Draw: Down - Forward - HK
Ice Blast: Down - Forward - LP
Ice Clone: Down - Back - LP (Can be done in midair)
Slide: LP + BL + LK

FATALITY 1 - Spine Rip: Forward - Back - Forward - Down + HP + BL + Run
FATALITY 2 - Deep Freeze : Back - Back - Down - Back + HP

Prison Fan: Up - Up - Up + HK
Goro's Lair: Down - Down - Down + LK

 

Quan Chi
A free roaming sorcerer powerful in the black arts, Quan Chi uses his abilities to free the now evil Elder God Shinnok from his confines in the netherealm. In exchange for his services Shinnok has granted Quan Chi the position of arch - sorcerer of his now expanded Netherealm.

Weapon Draw: Down - Back - HK
Air Throw: BL in midair at close range
Overhead Tele-Stomp: Forward - Down - LK
Flying Skull: Forward - Forward - LP
Slide Kick: Forward - Forward - HK
Weapon Steal: Forward - Back - HP

FATALITY 1 - Leg Rip: h. LK for 5 seconds - Down - Forward - Down - Forward
FATALITY 2 - Second Fatality Mimic : Up - Up - Down - Down + LP

Prison Fan: Forward - Forward - Down + HP
Goro's Lair: Forward - Forward - Back + LK

 

Sonya
After her journey into the Outworld and Shao Kahn's near destruction of the Earth, Sonya becomes a member of Earth's own Outworld Investigation Agency. Her frist mission leads her to join Liu Kang on his quest to aid the troubled thunder god, Raiden. She must survive long enough to warn her government of the new menca brought on by Quan Chi.

Weapon Draw: Forward - Forward - LK
Energy Ring Blast: Down - Forward - LP
Leg Grab: Down + LP + BL
Square Wave Punch: Forward - Back - HP
Vertical Bicycle Kick: Back - Back - Down - HK
Air Throw: BL in midair at close range
Front Flip Kick: Back - Down - Forward - LK

FATALITY 1 - Exploding Kiss: Down - Down - Down - Up + Run
FATALITY 2 - Leg Grab Body Split : Up - Down - Down - Up + HK

Prison Fan: Down - Back - Back + HK
Goro's Lair: Forward - Down - Forward + HP

 

mug_hidden_noob.gif (1253 bytes)

Noob Saibot (Hidden)

Noob returns to serve under Shinnok again after aiding the Earth Warriors to overthrow Shao Khan's minion. After a thought successful extermination of Shao Khan, Noob returns again to serve as a General in Shinnok's Army of Darkness.

 

Weapon Draw : F,F,HK
Fireball : D,F,LP
White Fireball : B,B,F,F,HK (disables blocking)
Teleport : D,U* (BL to throw, P/K for regular jump up attack)
Air Throw : BL when both in air

 

FATALITY 1 - Torso Kick : HP with FATALITY 1 cheat on
FATALITY 2 - Ice Smash : LP with FATALITY 2 cheat on

 

Prison Fan : D,B,B,HK
Goro's Lair : F,D,F,HK

 

mug_hidden_goro.gif (1372 bytes)

Goro (Hidden)

The half human dragon stood as Shang Tsung's protector in the first tournament. Goro took the Mortal Kombat title from the original Kung Lao, only to have it won from him nine generations later by Lao's ancestor, Liu Kang. Seeking Revenge, The Shokan Prince has returned from the Outworld to crush Liu Kang in Mortal Kombat.

 

Weapon Draw : N/A  * Can still pick up weapons though *
Fireball : F,B,HP
2 Hand Swipe : F,F,HP
High Stomp : F,F,B,HK
Weak Upper : D,D,HP
Big Boot : B,B,HK
Short Stomp : B,F,D,D,HK

 

FATALITY 1 - Torso Kick : HP with FATALITY 1 cheat on
FATALITY 2 -Head Punch : LP with FATALITY 2 cheat on


رمز مورتال کمبات 1
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 14 اسفند1389
johnnyb.gif (1980 bytes)Johnny Cage:

Green Flame: Press Away, Toward, LP.
Shadow Kick: Press Away, Toward, LK.
Split punch: Press Block, Lp.
Fatality move: Press Toward(3), LP.

kanob.gif (2104 bytes) Kano:

Roll Spin: Sweep the D-pad in a full circle towards your opponent starting at Down. Then press Block to hover.
Knife: Hold Block then press Away, Toward.
Fatality move: Hold Block then press Away(2), LP.

liukangb.gif (1990 bytes) Liu Kang:

Fireball: Press Toward(2), HP.
Flying Kick: Press Toward(2), HK.
Fatality move: Sweep the D-pad in a full circle towards your opponent starting at Up.

raydenb.gif (2001 bytes) Rayden:

Lightning Throw: Press Down, Toward, LP.
Teleport-: Quickly press Down, Up.
Superman: Press Away(2), Toward.
Fatality move: Press Toward(2), Away(3), HP.

scorpionb.gif (1790 bytes) Scorpion:

Van Dam Spear: Press Away(2), LP.
Teleport: Press Down, Away, HP.
Fatality Move: Hold Block, then press Up(2).

sonyab.gif (2051 bytes) Sonya:

Ring Toss: Press Away(2) LP.
Square Wave Flight: Press Toward, Away, HP.
Leg Grab: Press Block + LP + LK.
Fatality move: Press Toward(2), Away(2), Block.

sub-zerob.gif (1935 bytes) Sub Zero:

Freeze: Press Away, Down, Toward, LP.
Slide: Press Block + LP + LK.
Fatality move: Toward, Down, Toward, HP.


Mortal kombat Deadly Alians
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن شنبه 14 اسفند1389
CHARACTER MOVES & FATALITIES:


SHANG TSUNG  Shang Tsung.jpg (4585 bytes)

{Special Moves}
3D Fire (Far): B, F + 1
3D Fire (Close): F, B + 1
Straight Fire: D, B + 1
Soul Steal: D, B + 3

{Fatality}
Soul Steal: U, D, U, D, 2

{Alt Costume}
Open koffin ML for 1,170 Gold Koins in the Krypt.BO' RAI CHO
  Bo Rai Chu 1.jpg (5305 bytes)

{Special Moves}
Puke Puddle: B, F + 2
Flip Flop: D, B + 1
Ground Stomp: F, B + 3
Belly Bash: F, F + 4

{Fatality}
Belly Flop: B, B, B, D + 4

{Alt Costume}
Open koffin PH for 1,200 Onyx Koins in the Krypt.QUAN CHI
  Quan Chi.jpg (5869 bytes)

{Special Moves}
Skull Fireball: D, B + 1
Rising Star: B, D + 4

{Fatality}
Neck Stretcher: B, B, F, B, 3

{Alt Costume}
Open koffin AA for 1,556 Gold Koins in the Krypt.

ادامه فن و رمز ها در ادامه مطلب


فاتاليتي مورتال كمبات 4
نويسنده : Smoke موضوع : رمز و فن یکشنبه 10 بهمن1389
اینم مهم ترین کد کشف شده که فقط با دو تا دکمه میتونید توی کمبات4 فاتالیتی های طولانی و سخت رو انجام بدید:
خوب با اولین کد تقلب شروع میکنیم به عنوان:
تمامی فاتالییتی(fatality)بازیکنان فقط در دو دکمه:
همون طور که میدونید بازی مورتال کمبات قابلیتی داره به نام فاتالیتی که وقتی حریف مقابل ما خونش تمام شد متنی با نام:finish him,finish her در بالای صفحه نوشته خواهد شد و با زدن چند دکمه این قابلیت عملی خواهد شد که شامل :تیکه تیکه کردن حریف مقابل وخوردن ان و ...
خوب برای این کار باید وارد بخشpracticeشوید و در انجا به کادرdifficulti noviceبروید و دشواری را اصلا تغییر ندهید و دکمه های blockوLK را با هم به مدت 10 ثانیه فشار دهید و صبر کنید...ناگهان منوی کدتقلب ظاهر خواهد شد
حالا بذارید درباره ی ان موضوعات توضیح بدم:
ENDINGS این برای وقتی است که شما بازی را تمام بکنید (یعنی نیازی نیست که حتما با SHINNOKبجنگید همان حریف اول را شکست دهید یعنی بازی را تمام کرده اید)
FATALITIES 1این مورد فاتالیتی1 را تنها در دو دکمه فعال خواهد کرد
FATALITIES2:این مورد فاتالیتی2را تنها در دو دکمه فعال خواهد کرد
LEVEL FATALITIES این مرد فاتالیتی های FAN و SPIKE را تنها در دو دکمه فعال خواهد کرد
پس از اینکه مورد خود را انتخاب کردید برای فعال کردن ان فقط کافیست OFFرا ONکنید همین و بس...
خوب حالا شخصیت مورد نظر خود را انتخاب کرده و وارد بازی شوید و وقتی که FINISH HIM ,FINISH HER گفته شد دکمه های DOWN+HPرا با هم بزنید و ...
با حال بود مگه نه؟؟؟

درباره ما

نويسندگان سايت

پيوند روزانه

پيوند وبلاگ
Change By: Meli Download